رضا مشایخی  

نام پدر:ابراهیم

ش.ش: 11

صادره:قزوین

نامبرده اولین تعزیه ای که خوانده است درهمان 6 سالگی بوده که درهمان زمان به عرصه شبیه خوانی روی آوردو تا  سن 14سالگی بچه خوانی می کرده .درعین حال وبه گفته خودش وگروهی که ازعلاقه مندان نامبرده می باشند حدود8 سال پیش دچارعارضه سرطان شده بود که بعدازمدتی شفا گرفته بی بی فاطمه زهرا گشت وازبیماری نجات پیداکرد.نامبرده میرزایحیی رشته قانی که ازاساتیدموسیقی بوده اند وهمچنین میرزامفتاح لاهیجانی وسیدحسین مومن زاده ودرنهایت حاج ادهم بحطوئی رابه استادی قبول داشته وزیرنظراین اساتید به این مراحل رسیدودرحال حاضر57 سال  دردستگاه حسینی فعالیت دارد.

چراکوفیان کف به کف میزنن  

چرامشک من راهدف میزنن

همه هستم این است

دل من غمین است حسینم حسین